service
งาน ปะ – ซ่อม ผ้าใบ

ผ้าใบที่ผ่านการใช้งานย่อมมีโอกาสขาดจากการถูกของมีคม ซึ่งสามารถนำมาปะซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม